algemene verkoopsvoorwaarden

Onderneming

Artikel 1 – Identiteit van de aanbieder

Flo Jewelry – eenmanszaak

Donderij 9

9680 Maarkedal

BTW-nummer BE0821 971 466

Telefoonnummer: 0485/73.07.28

e-mailadres: info@flojewelry.be

Artikel 2 – Draagwijdte

2.1. Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de webshop van Flo Jewelry. Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Flo Jewelry en anderzijds iedere onderneming die omwille van beroepsdoeleinden gebruik maakt van de website van Flo Jewelry (hierna ‘de gebruiker’ genoemd).

2.2. Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

 

Artikel 3 – Wijziging voorwaarden

3.1. Flo Jewelry kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

3.2.  Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

 

Artikel 4 – Beperking van aansprakelijkheid

4.1. Flo Jewelry levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Flo Jewelry kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

4.2. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via info@flojewelry.be De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Flo Jewelry geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

4.3. De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Flo Jewelry verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Artikel 5 – Bestelling

5.1. Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

5.2. Flo Jewelry behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

5.3. De bestelling wordt geplaatst door de goederen in het winkelmandje te plaatsen en het winkelmandje af te rekenen. Voor het afrekenen dient u deze algemene voorwaarden te lezen en uw akkoord te geven.

5.4.  De bestelling kan enkel geplaatst worden in het Nederlands.

5.5. Bij het plaatsen van de bestelling, verbindt Flo Jewelry er zich toe om zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de order van de afnemer te bevestigen.

 

Artikel 6 – Prijzen

6.1. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

6.2. De prijzen zijn exclusief btw en leveringskosten.

 

Artikel 7 – Bewijs

7.1. De gebruiker en Flo Jewelry aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen.

7.2. De klant ontvangt de order en het ontvangstbewijs. Het ontvangstbewijs bevat een samenvatting voor de order.

 

Artikel 8 – Betaling

8.1. De klant kan zijn bestelling betalen via Bancontact en via overschrijving.

8.2. De betaling dient te gebeuren 30 kalenderdagen na de factuurdatum.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

9.1. Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

 

Artikel 10 – Conformiteit

10.1. Flo Jewelry staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 11– Retour

Eventuele retour kan enkel na voorafgaandelijke goedkeuring. Neem hiervoor contact op via mail (info@flojewelry.be) of whatsapp.